Pokusy o zklidnění dopravy v historickém jádru města Hranice, aneb jak rozdělit občany na dva znesvářené tábory

Pokusy o zklidnění dopravy v historickém jádru města Hranice, aneb jak rozdělit občany na dva znesvářené tábory image not found

Sloupek Michala Ondry

Nedá mi to a také se k dané věci musím vyjádřit. Mně osobně nevadí ani jeden stav, to znamená ani to, že je ulice Jiráskova průjezdná, ani to, že by měla být tato ulice pro dopravu uzavřena (jediné, co mi v této věci opravdu vadí je retardér u ZUŠ, který i při velmi nízké rychlosti ničí povozek auta). Nicméně na „akci kulový blesk“, jak uzavření Jiráskovy ulice interně nazývají pracovníci EKOLTESu, kteří měli osazování značek na starosti, vidím hned několik zajímavých faktů:

1. Vedení města se odvolává na to, že si dne 29. listopadu 2018 zastupitelé schválili „Programové prohlášení zastupitelstva“ a odvolává se na bod 9. d., který říká: „Zklidnění dopravy v historickém jádru jako jedna cest vedoucí k jeho oživení.“ (doslovná citace, viz https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/07-programove-prohlaseni-zastupitelstva2). Nicméně v této větě není nikde řečeno, jakým přesně způsobem bude zklidnění dopravy provedeno. Z mého pohledu tedy nelze jednoznačně tvrdit, že dané dopravní omezení v ulici Jiráskova bylo „schváleno zastupitelstvem města“, jelikož bod 9. d. je příliš vágní, aby se na něj v tomto smyslu dalo odvolávat.

2. Dne 18. 3. 2019 byla městem vydána tisková zpráva, kde se mimo jiné říká: „Současný stav nejlépe dokreslují údaje zjištěné městskou policií, kdy 25. února v době mezi 6:00-19:00 hodinou zde projelo 3 420 automobilů. Řada z nich přitom centrem jenom projela, aniž by zde zastavila, nejvíce o víkendech, kdy se jednalo o 62 % vozidel.“ (viz https://ihranice.cz/889/centrum-mesta-nebude-od-patku-19-4-2019-prujezdne-oficialni-oznameni) – Poslední část věty nedává souvislostní smysl, jelikož 1. části věty říká, že měření bylo děláno 25. února v dané době, tedy jeden konkrétní den, ale v poslední části věty se říká, že nejvíce vozidel projíždí náměstím o víkendu, kdy jsou dokonce uvedená procenta, ale to se vychází z jakých dat, když měření bylo děláno jen 25. února 2019, což bylo pondělí? Ve stejný den pak ve videu města je řečeno, že je průjezd historickým centrem Hranic více jak 3 700 vozidel (viz https://ihranice.cz/887/zklidneni-dopravy-na-masarykove-namesti-video stopáž: 2:56). Tak kolik to tedy skutečně bylo vozidel?

3. Rada města rozhodla (viz bod 4.) o dopravním omezením v ulici Jiráskova a to tak, že bude uzavřena dne 19. 4. 2019 (tento den byl státní svátek). Pravděpodobně díky tomu, že se jednalo o státní svátek, a tudíž pracovníci EKOLTESu by nebyli v práci, byly dopravní značky rozmístěny již 18. 4. 2019 dopoledne, a to i za situace, kdy nefungovala světelná křižovatka na Motošíně, který se tímto dnem stal jediným výjezdním bodem z historického náměstí. Docházelo tedy ke komplikacím jednak v samotném centrum města, kdy občané museli respektovat dopravní značení, které bylo umístěno s jednodenním předstihem v rozporu s oficiálním tiskovým prohlášením, a zároveň nebylo flexibilně reagováno na neplánovanou situaci, nefunkční světelnou křižovatku na Motošíně, která nebyla v provozu od 13. 4. 2019 (viz https://ihranice.cz/938/narazil-do-semaforu-a-zabradli-lemujici-chodnik), kdy zde havarovalo osobní vozidlo.

4. Rada města rozhodla svým usnesením č. 267/2019 - RM 7 ze dne 12. 3. 2019 o tzv. „Zklidňování dopravy v městské památkové zóně“, kde se mimo jiné v bodě 6 říká, že Rada města „ukládá 1. místostarostovi předložit radě města po skončení zkušebního provozu vyhodnocení přínosů a zkušeností zavedených zklidňováním dopravy v městské památkové zóně. T: 03. 09. 2019, O: PhDr. Vladimír Juračka“. (viz https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/usneseni-rm-7-2019-03-12) Toto vyhodnocení bylo na Radu předloženo 20. 8. 2019, kde Rada města bere na vědomí „Vyhodnocení průjezdnosti motorových vozidel centrem města po uzavření Jiráskovy ulice a konstatuje, že uvedená opatření většinově splnila očekávání rady města.“ (viz https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/usneseni-rm-17-2019-08-20) Jaká však byla přesná očekávání Rady? Pokud většinově splnila tato očekávání, co naopak nesplnila?

Na zastupitelstvu města 12. 9. 2019 poté zaznělo od vedoucího Městské policie Bc. Miroslava Manna: „statisticky jsme asi před měsícem kontrolovali a přepočítávali veškerou dopravu na náměstí, tak v současné době vjede na Masarykovo náměstí o 1 200 vozidel méně, než vjelo předtím. Jiráskovou ulicí projelo před uzavírkou asi 2000 aut a nyní je to asi zhruba 300 vozidel (zásobovací vozy atd.) Na Pernštejnské náměstí vjede Janáčkovou ulicí a vrací se zpátky na Masarykovo náměstí cca 500 vozidel.“ Dále pak pan starosta Jiří Kudláček říká: „já to doplním. Nelze po dvou měřeních dokládat stoprocentní stav věcí. První měření bylo prováděno někdy v březnu, dubnu. Druhé měření bylo prováděno v období, kdy nastaly prázdniny, což může data částečně zkreslovat. Provedli jsme dvě měření a z těch nejde vyvodit jasné výsledky. Nicméně z toho vyplývá, že to číslo, které jsme v minulosti měli, tak stále narůstalo a bylo to zhruba 800 až 850 vozidel, které jely tzv. tranzit. Nebyli to ani vaši zákazníci ani lidé, kteří by oživovali centrum. …“ (zdroj: zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 9. 2019 viz https://www.mesto-hranice.cz/prilohy/zapis-zm-8-2019-09-12-1).

Z výše uvedeného mi tedy úplně není jasné o kolik automobilů se opravdu snížil vjezd do historického centra vlivem omezení v Jiráskově ulici. I sám pan starosta tvrdí, že „ze dvou měření nelze dokládat stoprocentní stav věcí.“ Musím se tedy logicky ptát, jak přesně byla spočítána čísla v únoru a jak byla následně spočítána čísla prezentována v září? A kdy přesně bylo druhé šetření uděláno? Byl to pracovní den nebo víkend, státní svátek? Jaké metody k tomuto byly použity a jsou vůbec výsledky obou šetření vypovídající? Jak do těchto dat byla započítána vozidla, která vjížděla do ulice Jiráskova od Zlatého Orla? Je pro kvalifikované rozhodnutí Rady dostatečné, že jsou udělány dvě šetření? Jak Rada 20. 8. 2019 mohla konstatovat, že „uvedená opatření většinově splnila očekávání rady města“, když 12. 9. 2019 je řečeno: „Nelze po dvou měřeních dokládat stoprocentní stav věcí.“, vždyť jedno tvrzení dle mého soudu odporuje druhému. Otázek je mnoho. Možná měl být zpracován manuál, jak k vyhodnocení přistupovat, jaké faktory do tohoto vyhodnocení vstupují (jsou to pouze surová data průjezdu, nebo vjezdu na Masarykovo náměstí, nebo by se měly vyhodnocovat i další faktory typu vliv na životní prostředí – tj. umístit ve sledovaných lokalitách měřáky a vyhodnocovat změny, vliv na kvalitu života – tj. například sledovat změnu hlukového zatížení v jednotlivých místech, ekonomický vliv – tj. změna tržeb u vybraného vzorku obchodníků, subjektivní hodnocení občanů – dotazníková šetření před a po provedení dané akce, a další). Změna dopravního uspořádání v historickém centru města je zásadním zásahem do života města a tyto všechny aspekty by měly být aktuálně hodnoceny. Odvolávání se na dokument „Posouzení dopravy a parkování centrální oblasti Hranic“ z června 2004, ke kterému došlo v televizním zpravodajství 18. 3. 2019 (viz https://ihranice.cz/887/zklidneni-dopravy-na-masarykove-namesti-video stopáž: 1:42) mi přijde nesprávné, jelikož stav mobility se za 15 let tak výrazně změnil, že tento dokument se nebojím označit za mrtvý.

5. Celá tato záležitost přechází dle mého do osobní roviny a místo toho, aby jednotlivé strany k jednání přistupovaly pragmaticky, tak na sebe útočí a nejsou svolní ustoupit ze svého. A to nyní myslím u obou stran sporu, ať na straně zastánců stavu současného (tedy průjezdu městem), tak na straně stavu omezení průjezdu ulicí Jiráskova. Jednotlivci na sebe útočí někdy až bych řekl, že v rovině osobní, což je nedůstojné. Stejně tak do tohoto sporu začínají vstupovat orgány typu Policie či Krajský úřad Olomouckého kraje, což může mít pro město neblahé důsledky i v budoucnu v úplně jiných souvislostech. Město a obyvatelé města by se měli snažit s vyššími územními celky spíše vycházet než si dělat nepřátele.

Návrh průjezdu historickým centrem města Hranice

A v konečném důsledku celou tuhle bitvu odnáší především řidiči, kteří chybně vjíždějí do ulice Zámecká, potažmo Jiráskova.

Proto prosím hlavní aktéry, to je především vedení města a spolek Živé Hranické náměstí, aby spolu znovu usedli k jednacímu stolu a zkusili se dohodnout. A pokud víte, že to bude obtížné, přizvěte si mediátora, který pomůže najít kompromis. Já se klidně nabízím.

Podle mého lze zklidnění historického centra (třeba v I. fázi) zajistit i tak, že sice ulice Jiráskova zůstane zprůjezdněna, jak je to nyní, ale ulice Zámecká bude jednosměrnou ulicí směrem z Pernštejnského náměstí (třeba i s předností v jízdě při vjezdu na Masarykovo náměstí) nebo bude úplně uzavřena a vyhrazena pro pěší. A klidně může být v ulici Jiráskova nebo Svatoplukova ještě umístěn nějaký zpomalovací prvek. A to už si člověk rozmyslí, zda bude městem jen projíždět, jelikož by to v takovém případě bylo dosti nekomfortní. Minimálně by si to zasloužilo nějaké vyhodnocení. Viz obrázek.

Celá situace kolem „zklidnění dopravy historického centra města Hranice“ je velmi nepříjemná a zbytečná. Ke všemu není nikterak pro město nezbytné, aby se tato záležitost musela rozhodnout hned, okamžitě. Volební období je ještě 3 roky, za tu dobu se to dá velmi dobře zvládnout. Na dopravním zklidnění historického centra města Hranice by se mělo pracovat, ale nemělo by to upozaďovat věci typu rekonstrukce rozbitých cest ve městě či dobudování chybějících cyklostezek (např. ve Slavíči) nebo práci na dokončení Palačovské spojky (ve smyslu politického lobingu), která je pro naše město a zklidnění dopravy ve městě klíčová. Proto prosím všechny strany, aby svou rétoriku zmírnily a v klidu celou věc dořešily dle definice „politika je umění možného“ a „politika je o dělání kompromisů“.

Komentáře (4)

 • Milan

  Friday, October 18, 2019

  Klobouk dolů před Vaší rozborem situace. Dle mého jste vystihl vše a je to pohled, který je potřebný pro obě strany. Já osobně jsem spíš na straně průjezdu, ale zároveň budu brát i druhou stranu, pokud poskytne občanům reálné podklady proč ne. Bohužel mi připadá, že ze strany radnice je to jen něčí osobní záměr a k dosažení cíle se sahá ke lžím a intrikám.

 • Pepa

  Saturday, October 19, 2019

  Nepovažuji za vůbec rozumné průjezd omezit. Většina bydlících obyvatel města žije přesně na opačné straně než je nyní vjezd ze Svatoplukovy ulice. Pokud tedy kdokoli počítá s jízdou na náměstí tak v podstatě díky uzavírce jede kolem náměstí ať již z jedné či druhé strany aby vjel na náměstí a následně díky uzavření několika set metrů Jiráskovy objíždí opakovaně celé náměstí a stejnou cestou se vrací okolo celého města zpět. Jen jinými ulicemi a delší trasou. Přitom pojede opakované kolem celého sídliště kpt.Jaroše nebo celou Komenskou. Z pohledu ekonomického, environmentálního i logického mi tato úprava opravdu nedává smysl ale nechám se přesvědčit argumenty i o opaku.

 • Magda van Duijkeren

  Tuesday, October 22, 2019

  Škoda, že v diskuzi byly opomenuty zájmy cyklistů. Po léta zůstával nevyřešen vjezd na náměstí ze severní strany. Zákaz průjezdu konečně umožnil cyklistům projet Zámeckou ulicí směrem na náměstí. Po jeho zrušení zase budeme muset chodit pěšky. Nejjednodušším řešením by byl zákaz parkování podél zámku. Je to v zájmu všech. Čím více cyklistů v Hranicích, tím méně aut.

 • Magda van Duijkeren

  Tuesday, October 22, 2019

  Oprava, jde o průjezd Jiráskovou ulicí kolem zámku.

Přidat komentář