Kriminalita v Olomouckém kraji klesla

Kriminalita v Olomouckém kraji klesla image not found

V roce 2020 jsme zaznamenali celkem 8 369 trestných činů, což představuje oproti loňskému roku pokles o 1 469 trestných činů. Objasněnost trestných činů byla v loňském roce 58,62%, což je mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Za výraznějším poklesem nápadu trestné činnosti stojí kromě dalších ukazatelů samozřejmě i opatření související s šířením výskytu nemoci COVID -19, zejména pak snížení pohybu osob na veřejnosti, další možnou příčinou je také novelizace trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč. Jelikož zmíněná novelizace vstoupila v platnost až od 1. října 2020, ovlivnila tato skutečnost s největší pravděpodobností statistické údaje pouze minimálně“.

Majetková kriminalita

Na celkovém nápadu kriminality v Olomouckém kraji se podílí téměř 40% majetková kriminalita. V roce 2020 byl i zde zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů. Ze zjištěných trestných činů, kterých bylo celkem 3 323, což je o 866 skutků méně než v roce 2019, bylo objasněných 36, 9 %.

Násilná kriminalita

V roce 2020 bylo spácháno celkem 811 násilných skutků, oproti roku 2019 došlo k poklesu o 72 trestných činů, což představuje pokles o 8,2 %. Objasněno bylo 625 skutků, což je 77,1 % z celkového nápadu (v roce 2019 bylo objasněno 623 násilných skutků, což bylo 70,6 %), meziročně tak došlo ke zvýšení objasněnosti o 6,5 %.

V roce 2020 bylo v rámci Olomouckého kraje spácháno 9 vražd. Z celkového počtu se ve 3 případech jednalo o dokonanou vraždu a v 6 případech se jednalo o vraždu ve stádiu pokusu. Objasněno bylo všech 9 případů. Ve 4 případech se stali obětmi muži, v 5 případech ženy. Motivem vražd byly většinou rodinné a partnerské neshody, v 5 případech byli pachatelé pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Za rok 2020 bylo spácháno na území Olomouckého kraje 65 loupeží, ani jedna z těchto loupeží nebyla spáchána na finanční instituci. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu nápadu o 6 skutků. Objasněno bylo 49 loupeží, což je 75,4 %. Meziročně došlo k nárůstu objasněnosti o 3,6 %.

Mravnostní kriminalita

V roce 2020 bylo na úseku mravnostní kriminality evidováno celkem 131 případů mravnostních deliktů (o 8 skutků více než v roce 2019), z nich bylo 68 objasněno. Celková objasněnost případů mravnostního charakteru za rok 2020 je 51,9%.

Případů znásilnění bylo v roce 2020 evidováno celkem 23 a z toho je 13 případů objasněných tj. 56,5%. Většina případů, které jsou ke konci roku evidovány jako neobjasněné, již jsou nebo budou dodatečně objasněny, případně se čeká na doplnění znaleckých posudků.

Případu pohlavního zneužití bylo v roce 2020 evidováno celkem 45 a z toho je 22 případů objasněných, tj. 48,9 %.

Kriminalita páchaná na seniorech

V roce 2020 bylo Olomouckém kraji zaznamenáno 49 případů s celkovou výší způsobené škody 1 872 987 Kč, což je sice nárůst o 20 případů oproti roku 2019, nicméně kriminalistům se podařilo objasnit 34 případů, což je 69,39 %. Mezi nejčastější legendy, pod kterými pachatelé při páchání trestné činnosti na seniorech vystupovali, patří legendy s nabídkou různých služeb „topenář“, „sociální pracovník“, „příbuzný“, „přeplatek“ apod“.

Kriminalita po linii TOXI

TOXI týmem krajského ředitelství bylo v roce 2020 provedeno 207 realizací (200 realizací v roce 2019, 208 realizací v roce 2018), sděleno obvinění bylo 217 pachatelům drogové trestné činnosti (227 pachatelům v roce 2019, 215 pachatelům v roce 2018) a zajištěno 7 laboratoří pro výrobu metamfetaminu a 8 pěstíren vybavených technologiemi k pěstování tzv. „indoor“ konopí.

Hospodářská kriminalita

V roce 2020 byl na území Olomouckého kraje zaznamenán pokles páchané hospodářské trestné činnosti. Celkově bylo zjištěno 1 072 skutků, z nichž 558 bylo objasněno, což činí 52,1% .

Informační kriminalita

V roce 2020 činil celkový nápad 574 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu a ostatních počítačových sítí. Oproti roku 2019, jde o pokles 50 trestných činů. Z evidovaného nápadu pak bylo 296 trestných činů objasněno, což činí 48 %. Nejvyšší nápad trestné činnosti v této oblasti je evidován v rámci ÚO Olomouc.

nejčastěji prověřované trestné činy patří podvod. Jde zejména se o sériové podvody na inzertních portálech páchané po celé ČR, spočívající v nedodání zaplaceného zboží nebo v neuhrazení dodaného zboží. Stejně je tomu i u podvodných e-shopů. Další podvodné jednání spočívá v zasílání fiktivních faktur různým právnickým osobám k proplacení, s předchozím neoprávněným přístupem k elektronické poště tohoto subjektu a získáním identifikačních údajů partnerů z vedeného obchodního styku. Nezanedbatelným způsobem trestné činnosti jsou případy tzv. amerických generálů či „Nigerijských dopisů“. Nárůst byl zaznamenán u trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Jednání pachatele spočívá zejména v prolamování hesel k profilům na různých sociálních sítích, hesel k e-mailovým schránkám, herním účtům on-line her, příp. jiným účtům v síti internet. Významný nárůst byl taktéž zaznamenán u trestného činu nebezpečné vyhrožování, zde jednání pachatele spočívá ve výhrůžkách újmou na zdraví či jinou těžkou újmou vedenou prostřednictvím sociálních sítí, elektronické pošty či jiných komunikačních aplikací na mobilních telefonech, vůči jednotlivci či skupinám jednotlivců, přičemž takovéto vyhrůžky jsou způsobilé u poškozených vyvolat důvodnou obavu.

Nárůst je evidován i u mravnostních trestných činů jako sexuální nátlak, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte. U těchto trestných činů jednání pachatele tkví v tom, že u své oběti v rámci komunikace přes sociální sítě, seznamky na internetu apod. vzbudí důvěru, vyláká od ní její intimní fotografie a následně ji pod pohrůžkou jejich zveřejnění nutí k zaslání dalších více intimních fotografií či různým sexuálním praktikám před webkamerou. Patří sem i případy, kdy pachatel sám s poškozenými nezletilci vede eroticky zaměřenou komunikaci, v rámci které jim pak zasílá intimní materiál. Další jednání pachatele spadající do tohoto okruhu trestné činnosti spočívá přechovávání a sdílení pornografických děl ve formě elektronických souborů, které zobrazují děti nebo osoby, jež se jeví být dětmi ve vlastní výpočetní technice, anebo šíření takovýchto souborů prostřednictvím elektronické pošty či odkazů na vzdálená úložiště provozovaná třetími stranami, kde jsou takovéto soubory umístěny.

Mezi hlavní faktory mající vliv na kybernetickou kriminalitu nadále patří zejména neustále zvyšující se rozšířenost IT technologií mezi obyvatelstvem, která nezávisí ani na věku ani na postavení ve společnosti. Do virtuálního prostředí je přesunuta část běžné trestné činnosti zejména v podobě podvodů na inzertních portálech, vydírání prostřednictvím sociálních sítí. Ke standardu již připadly formy trestné činnosti spočívající v krádežích účtů na sociálních sítích či schránek elektronické pošty, ale i různé formy sexuálního obtěžování přes internet. Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím kybernetickou kriminalitu je podceňování možných rizik na internetu, z něhož plyne nezodpovědné chování uživatelů. Dalším faktorem je možnost anonymity v internetovém prostředí, která by v reálném prostředí nebyla možná. Proto se deliktního jednání ve virtuálním světě dopouštějí osoby, které by se v tom reálném k ničemu takovému neodhodlaly. Prevence v oblasti trestné činnosti páchané na internetu je ze strany krajského ředitelství realizována prostřednictvím přednášek a odborných seminářů určených pro širokou veřejnost cílené na konkrétní skupiny obyvatel. V tomto směru dlouhodobě úzce spolupracuje s Univerzitou Palackého Olomouci v rámci projektu E-Bezpečí.

mjr. Mgr. Jitka Dolejšová

tisková mluvčí

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář