Proběhne veřejné zasedání zastupitelstva

Proběhne veřejné zasedání zastupitelstva image not found

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 16. hodin na zámku. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

Program Zastupitelstva města Hranic

1. Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

2. Kontrola plnění usnesení

3. Prodej bytu v Hranicích, Husitská čp. 1325, byt č. 8 o vel. 2+1, I. ktg.

4. Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1413, byt č. 21 o vel. 1+1, I. ktg.

5. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1661, byt č. 15 o vel. 1+1, I. ktg.

6. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1662, byt č. 15 o vel. 1+1, I. ktg.

7. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1664, byt č. 14 o vel. 1+1, I. ktg.

8. Náměty a připomínky občanů

9. Informace o vývoji příjmů rozpočtu

10. Rozpočtová opatření

11. Neinvestiční dotace ELIM Hranice, o. p. s. pro rok 2020 - Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Slavíč

12. Žádost o finanční příspěvek - Aeroklub Hranice

13. Žádost o finanční příspěvek - Nemocnice Hranice a.s.

14. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace Charita Hranice

15. Žádost o finanční příspěvek - Tělovýchovná jednota Hranice

16. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy

17. Finanční záležitosti ZŠ a MŠ Šromotovo

18. Přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace

19. Přijetí dotace - Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 2. etapa, 1. část

20. Přijetí daru Olomouckého kraje

21. Žádost spol. EKOLTES Hranice, a.s. o prodloužení termínu vyúčtování investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení

22. EKOLTES Hranice, a.s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem

23. Hřiště na plážový volejbal - plovárna Hranice - investiční příspěvek, převod práv a povinností

24. Financování akce CYKLOSTEZKA BEČVA - k.ú. Hranice, k.ú. Ústí - etapa 1 a etapa2

25. Oprava kotelny Školní jídelny Hranice - HAVARIJNÍ STAV

26. Informační centrum - nádraží Teplice nad Bečvou

27. Rekonstrukce letního kina

28. Úpravy Masarykova náměstí v Hranicích

29. Plán udržitelné městské mobility, strategická část

30. Rozšíření obsahu Změny č.4 Územního plánu Hranic

31. Hospodaření s dešťovou vodou ze střech základních škol

32. Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení

33. Prodej pozemků v k.ú. Drahotuše

34. Prodej pozemku parc.č. 1914/7 v k.ú. Drahotuše

35. Prodej části pozemku parc.č. 112/1 a výkup části pozemku 115/2 vše v k.ú. Slavíč

36. Prodej části pozemku parc.č. 822/6 a výkup části pozemku parc.č. 820 vše v k.ú. Slavíč

37. Výkup části pozemku parc.č. 2108/27 v k.ú. Hranice

38. Zařazení správního území obce do území působnosti MAS Hranice na roky 2021-2027

39. Žádost o povolení splátkového kalendáře

40. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce

41. Různé

Podrobný rozpis jednotlivých bodů na webu města Hranic ZDE.
 

Komentáře (0)

    K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře! Budte první!

Přidat komentář